Vortex MR Battery Bracket Nylon

$6.65

Nylon bracket suit 28mm chassis, part of battery box clamp system of Vortex Mini Rok engine.