KA Piston Kit

$167.45
IAME KA100 piston kit consists of piston, ring & two circlips. The size printed on the box & piston is the bore size.